ميليارد لیر سوریه ، افزايش ارزش توليد سازمان كل صنايع نساجي در سه ماه اول سال جاري با نرخ اجرا 92٪  به 39.2 ميليارد لیر رسيد.
ادامه مطلب