شرکت دولتی برق و ارتباطات (شبکه های سوریه) در استان‌ها توانست به برنامه تعیین شده برای سال 2020 دست یابد
ادامه مطلب