ارزش صادرات سوریه در هفت ماهه نخست سال جاری 64 درصد از کل صادرات سال گذشته و 76 درصد از صادرات در سال 2019 را تشکیل می دهد.
ادامه مطلب