بانک مرکزی سوریه در حال انجام مطالعاتی برای انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی است
ادامه مطلب