وزارت اقتصاد ارمنستان ، "ممنوعیت واردات منجر به افزایش قیمت در کشور نخواهد شد زیرا کالاهای ترکیه در بازار کشور غالب نیستند
ادامه مطلب