دکتر محمد الجبالی رئیس گروه اقتصادی سوریه اعلام نمود که کنفرانس تجار سوری-اروپایی برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب