ایجاد مرکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در دمشق و همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و خانه فناوری و نوآوری ایران در سوریه
ادامه مطلب