هیات سرمایه گذاری سوریه ؛ فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای شهرها و مناطق مختلف سوریه به همراه مشوقات خاص در سال 2021 اعلام نمود
ادامه مطلب