در جریان چند روز گذشته و به علت سرقت مقدار زیادی از سهمیه آب رودخانه الفرات متعلق به سوریه توسط رژیم ترکیه
ادامه مطلب