میزان تولید ذرت در استان الرقه 70 درصد تولید سوریه را تشکیل می دهد که 3300 هکتار  از این اراضی در حومه الرقه  آزادسازی شده است.
ادامه مطلب