دکتر شذا تیسیر شقیر، مدیر صنعت السویدا، توضیح داد که ۱۹ پروژه سرمایه گذاری صنعتی در این استان در دست اجرا و ۶ پروژه به میزان ۵۰ درصد اجرا شده، وجود دارد.
ادامه مطلب