گزارش سالانه اداره صنعت حمص در سال 2021 از تعداد واحدهای فعال در استان حمص سوریه و همچنین میزان سرمایه این واحدها و پروژه های انجام شده
ادامه مطلب