استان سویدا پس از پایان عملیات برداشت در سال جاری حدود 12 تن عسل از طریق 3986 کندو تولید کرد میزان تولید عسل در سال گذشته 21 تن بود.
ادامه مطلب