مهندس عبیر جوهر، مدیر دفتر زیتون در وزارت کشاورزی سوریه، گفت : سطح زیر کشت زیتون بیش از 696 هزار هکتار است که شامل حدود 103 میلیون درخت است
ادامه مطلب