سازمان سرمایه گذاری سوریه فرصتی برای استخراج نمک دارویی اعلام نمود (فرصت سرمایه گذاری)
ادامه مطلب