70 کارخانه دارویی حدود 90 % از نیاز بازار را پوشش می دهند ( فرصت سرمایه گذاری در سوریه)
ادامه مطلب