گروهی از تجار استرالیایی سوری الاصل از تشکیل شورای بازرگانی استرالیایی - سوری با هدف فعالیت های اقتصادی سوریه در استرالیا ایجاد کردند
ادامه مطلب