محمد حبو مدیر بانک کشاورزی در منطقه جبل سمعان، بیان نمود: کشاورزان به سمت استفاده از انرژی های جایگزین هدایت میشوند
ادامه مطلب