کراس استاف یک روش حمل نقل است که در آن بارها بین کشتی‌های مختلف جا به جا می‌شوند. در این روش کانتینر از روی یک کشتی به یک کشتی دیگر
ادامه مطلب