بانک مرکزی سوریه به اثبات پیشرفت بانک‌های اسلامی در سوریه در طول بیش از چهارده سال کار مستمر خود  اشاره کرد
ادامه مطلب