اقدامات مشترک که می‌توان برای بومی‌سازی صنعت واکسن‌های بیولوژیکی روسیه در سوریه از جمله واکسن‌ها علیه ویروس کرونا انجام دهد، را بررسی کرد.
ادامه مطلب