همکاری های تجاری با سوریه ، علی رغم اقدامات یک جانبه تحریم اعمال شده بر سوریه، ادامه دارد
ادامه مطلب