بر اساس نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازار و تأمین نیاز به اسکناس ، بر این اساس ، بانک مرکزی سوریه که با توجه به متغیرهای اقتصادی فعلی
ادامه مطلب