نشست مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب به همراه هیات تجاری ایران با اعضا اتاق بازرگانی حلب
ادامه مطلب