حضور سفیر ایران در سوریه به همراه سرکنسول حلب و مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب(آقای مهدی عباسی) در اتاق بازرگانی حلب و دیدار با اعضای اتاق
ادامه مطلب