سفیر ایران در دمشق با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی و ایجاد شبکه‌های صنعتی بین سوریه و ایران
ادامه مطلب