ضرورت باز شدن مبادلات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بین دو کشور و امضای توافقنامه های تجاری و افزایش سطح مبادلات تجاری را توضیح دادند.
ادامه مطلب