سازمان توسعه جامعه سوریه فرصت های توسعه کشاورزی را برای 250خانواده های سوری که به مناطق خود بازگشتند در حومه دمشق و حلب فراهم کرد.
ادامه مطلب