فرودگاه بین المللی حلب از افتتاح خط حمل هوایی بیروت - حلب و از سراسر جهان به حلب از طریق بیروت خبر داد.
ادامه مطلب