رئیس اتحادیه عمومی کشاورزان احمد صالح ابراهیم تاکید کرد که افتتاح شعبه اتحادیه در شهرآزاد شده "خان شیخون"  گامی مهم به ویژه برای کشاورزان است
ادامه مطلب