اداره امور دارویی در وزارت بهداشت سوریه ليستي را منتشر کرده است که شامل تغيير قیمت 12758 برند دارویی به نرخ تقریبی 30 درصد است.
ادامه مطلب