جهاد وضیحی ، عضو شورای مرکزی سندیکای داروسازان ، اظهار داشت: قیمت شیر خشک ​​در دوره اخیر شاهد افزایش قابل توجهی بوده است
ادامه مطلب