قیمت کفش‌های وارداتی(تاناکورا) و تولید داخلی در سوریه طی ماه‌های گذشته بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
ادامه مطلب