سوریه و اردن راه های افزایش همکاری مشترک در زمینه انرژی را مورد بحث قرار می دهند
ادامه مطلب