وزارت اقتصاد و تجارت خارجی سوریه تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه ایران در دمشق باعث افزایش همکاری ها و تحقق منافع مشترک می شود
ادامه مطلب