اداره صنعت حمص طی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد افزایش چشمگیری در تعداد موسسات دارای مجوز  بوده است که به 300 درصد رسیده است.
ادامه مطلب