در زیر گزارش مهمترین تصمیمات و نتایج صنعتی و اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۱ بصورت لیست تهیه شده است که به حضور شما عزیزان میرسانیم
ادامه مطلب