در این مقاله از دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه قصد داریم تا در مورد اقتصاد سوریه بصورت اجمالی صحبت کنیم. اقتصاد سوریه در زمانی نه چندان دور از فعال ترین
ادامه مطلب