رئیس فدراسیون اتاق های گردشگری سوریه به : فعال کردن پروازها به فرودگاه حلب ، احیا کردن گردشگری و اقتصاد
ادامه مطلب