اتحادیه اروپا یک بار دیگر ثابت کرد که در جنگ ظالمانه علیه سوریه دست داشته و در خونریزی سوری ها و نابود سازی دستاورد هایشان نیز شریک است.
ادامه مطلب