پس از10 سال وقفه "سیمان حلب" به زودی تولید خود را آغاز می کند.(از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری که بارها دفتر اقتصادی ایران در حلب به آن اشاره نموده بود )
ادامه مطلب