شعبه دمشق شرکت دولتی ساخت و توسعه برنامه خود را برای سال 2020 با نرخ اجرای 119٪ با ارزش حدود 3.7 میلیارد لیر به پایان رساند.
ادامه مطلب