در این مقاله از دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه به تفصیل به بررسی وضعیت زیرساخت های برق و آب آشاميدنی در کشور سوریه خواهیم پرداخت
ادامه مطلب