جلسه مازن الحلو مدیر شركت " الحلو للمعارض والمؤتمرات" با مدیران شرکت ها و موسسات نمایشگاهی در سوریه به منظورایجاد اتحادیه شرکت ها و موسسات نمایشگاهی
ادامه مطلب