طبق برنامه کشاورزی مصوب در فصل جاری ، شعبه سازمان دولتی تکثیر بذر در حماه به فروش بذر گندم و جو به کشاورزان پایان داد
ادامه مطلب