وزارت " مدیریت داخلی و محیط زیست " برداشت سرمایه گذاری در شهرهای صنعتی طی سال گذشته 2020 را اعلام کرد و گزارش های وزارتخانه حاکی از آن است
ادامه مطلب