مدیرکل سازمان عمومی سیمان " المؤسسة العامة للإسمنت"گفت که شرکة حماه للإسمنت روی تولید سیمان مقاوم در برابر سولفات به روش خشک کار کرده است
ادامه مطلب