مدیر نانوایی ، علی دماس گفت که پس از بهره برداری از خط تولید ، این نانوایی حدود 25 تن تولید خواهد کرد
ادامه مطلب