كابينه با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست حسین عرنوس نخست وزیر طرح ایجاد بازارهای «الهال» در مراکز استان ها را به تصویب رساند
ادامه مطلب