نخست وزیر عراق تمایل شدیدی برای حضور سوریه در نشست کشورهای همسایه عراق در بغداد دارد زیرا این کشور اهمیت بسزایی برای عراق دارد.
ادامه مطلب